Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne in vizumske informacije /Nacionalni (dolgoročni) vizum in dovoljenje za prebivanje /

Nacionalni (dolgoročni) vizum in dovoljenje za prebivanje

I. SPLOŠNE INFORMACIJE

NACIONALNI VIZUM (tudi dolgoročni ali D vizum) omogoča neprekinjeno bivanje v Sloveniji do največ enega leta, večkratne vstope v Schengensko območje in kratkoročno bivanje ter tranzit v oziroma preko držav članic Schengenskega območja, naslednjim skupinam oseb:

 • družinskim članom EU ali slovenskega državljana, ki namerava prebivati v Sloveniji z namenom združitve družine;
 • imetnikom diplomatskega ali službenega potnega lista, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata pri diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni organizaciji s sedežem v Sloveniji, in njihovim družinskim članom;
 • sodelujočim v tečajih ali podobnih oblikah izobraževanja ali usposabljanja, za katero ne potrebuje dovoljenja za prebivanje za namen študija, če tečaj ali druga podobna oblika izobraževanja ali usposabljanja obsega najmanj 20 ur na mesec;
 • katerih obisk je v ekonomskem interesu Republike Slovenije, ki ga izrazi pristojno ministrstvo;
 • visokošolskim učiteljem, visokošolskim sodelavcem ali raziskovalcem, katerih obisk je v interesu Republike Slovenije na področju znanosti, ki ga izrazi pristojno ministrstvo;
 • umetnikom ali kulturnim delavcem, katerih obisk je v interesu Republike Slovenije na področju kulture, ki ga izrazi pristojno ministrstvo;
 • športnim trenerjem, profesionalnim športnikom ali zasebnim športnim delavcem, ki so sklenili pogodbo o treniranju, pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo z registriranim sedežem v Sloveniji;
 • akreditiranim poročevalcem tujih medijev v Republiki Sloveniji ali tujim dopisnikom;
 • ki bodo opravljali duhovniški poklic ali verske aktivnosti v Sloveniji v okviru registrirane verske skupnosti ali ki bodo organizirali ali vodili dobrodelno ali humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.


Nacionalnega vizuma ni mogoče podaljšati. Podaljšanje bivanja je mogoče le s pridobitvijo dovoljenja za prebivanje pri pristojni Upravni enoti v Sloveniji.


DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE omogoča enoletno bivanje z možnostjo podaljšanja in sčasoma pridobitev stalnega dovoljenja za prebivanje za naslednje namene prihoda v Slovenijo:

 • zaposlitev ali delo;
 • združitev družine;
 • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev;
 • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi ali zaradi interesa Republike Slovenije.

 


II. KJE IN KDAJ VLOŽITI VLOGO

Veleposlaništvo RS v New Delhiju je pristojno za vodenje in odločanje v postopkih izdaje NACIONALNEGA VIZUMA za prebivalce Indije, Butana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke. Veleposlaništvo RS v New Delhiju je pristojno za vodenje postopka in odločanje o izdaji nacionalnega vizuma tudi za prebivalce drugih držav v regiji, v katerih Republika Slovenija nima akreditiranega diplomatskega predstavništva. Vlogo lahko vložite največ 3 mesece pred nameravanim odhodom v Slovenijo.

Taksa za vlogo znaša 77 EUR, razen v postopkih združevanja družine, ki so takse prosti.

Veleposlaništvo RS v New Delhiju je pristojno za sprejem vloge za izdajo DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE, za odvzem prstnih odtisov in izvedbo nekaterih drugih procesnih dejanj v postopku, kot je izvedba zaslišanj in vročanje dovoljenj na podlagi zaprosila pristojne upravne enote.

Delodajalec lahko vloži vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za svojega delavca tudi pri pristojni upravni enoti v Sloveniji. V takem primeru prosilec na veleposlaništvu odda prstne odtise, prevzame dovoljenje za prebivanje in po morebitnem pozivu upravne enote opravi zaslišanje ali odda dodatno dokumentacijo.

Vlogo za združitev družine s tujim državljanom - imetnikom dovoljenja za prebivanje v Sloveniji lahko slednji vloži izključno pri pristojni upravni enoti v Sloveniji.

Taksa za vlogo za izdajo dovoljenja za prebivanje znaša 102 EUR (54,50 EUR, če je vložena v Sloveniji), taksa za kartico dovoljenja znaša 12 EUR in vročitev na veleposlaništvu 13 EUR.

Postopki izdaje nacionalnega vizuma in dovoljenja za prebivanje v nobenem delu ne izvaja zunanji izvajalec ali predstavništvo druge države članice EU koz zastopnika. Vlogo mora prosilec vložiti pri veleposlaništvu osebno.


III. VLOGA IN OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Obrazec vloge za izdajo NACIONALNEGA VIZUMA najdete tukaj. Naslednji dokumenti morajo biti priloženi vlogi:

 • potni list z veljavnostjo najmanj 3 mesece dlje od nameravanega bivanja ter najmanj dvema praznima stranema;
 • ena novejša fotografija (prosimo, ne lepite fotografije na obrazec vloge);
 • dokumenti, iz katerih izhaja zatrjevani razlog obiska;
 • dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje v višini najmanj 402 EUR mesečno za celotno obdobje nameravanega bivanja;
 • potovalno zdravstveno zavarovanje z zavarovalno vsoto najmanj 30.000 EUR, veljavno za celotno obdobje nameravanega bivanja.


Obrazce vlog za izdajo DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE najdete tukaj. Naslednji dokumenti morajo biti priloženi vlogi:

 • kopije vseh uporabljenih strani potnega lista, overjenih pri veleposlaništvu RS;
 • ena novejsša fotografija (prosimo, ne lepite fotografije na obrazec vloge);
 • dokumenti, iz katerih izhaja zatrjevani namen bivanja v Sloveniji;
 • potrdilo o nekaznovanosti, novejše od treh mesecev in overjeno z appostile (Indija) ali nadoverjeno pri veleposlaništvu RS (Bangladeš, Nepal, Šrilanka);
 • dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje v višini najmanj 402 EUR mesečno za celotno obdobje nameravanega bivanja v Sloveniji;
 • zdravstveno zavarovanje.

 


IV. ZAVRNITEV IN PRITOŽBA

Zavrnitev vloge za izdajo nacionalnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje je upravna odločba, ki vsebuje pravni pouk.

Pritožbo zoper zavrnitev izdaje nacionalnega vizuma je potrebno vložiti pri Veleposlaništvu RS v New Delhiju v 8 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Pritožbo zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje je potrebno vložiti pri pristojni upravni enoti v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za notranje zadeve.