Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne informacije /Državljanstvo /

Državljanstvo Republike Slovenije


1. Pridobitev državljanstva Republike Slovenije po rodu


NAKNADNI VPIS

V tujini rojeni otrok, čigar oba starša sta državljana Republike Slovenije ali čigar eden od staršev je državljan Republike Slovenije, drugi pa je bodisi neznan bodisi brez ali neznanega državljanstva, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu ex lege – po zakonu. Za naknadni vpis otroka v matični register Republike Slovenije je potrebno izpolniti vlogo za naknadni vpis, ki jo najdete tukaj.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • izpisek iz rojstne matične knjige za otroka
 • izpisek iz poročne matične knjige za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in ni še vpisana v matični register
 • zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena
 • izjavo o prijavi stalnega prebivališča otroka
 • izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (če se otroka prijavlja na naslov v tujini)

Izpisek iz matične knjige mora biti overjen z appostile (Indije) oziroma na Ministrstvu za zunanje zadeve in nadoverjen na Veleposlaništvu RS v New Delhiju (Bangladeš, Butan, Nepal, Šrilanka) ter preveden v slovenski jezik.

Zapisnik o priznanju očetovstva naredimo na Veleposlaništvu RS v New Delhiju, obvezna je osebna prisotnost očeta.

Obrazec izjave o prijavi stalnega prebivališča otroka najdete tukaj.

Obrazec za vpis v evidenco volilne pravice najdete tukaj.

V kolikor je otroku bodisi ime ali priimek določen iz več kot dveh besed, je potrebno priložiti tudi izjavo o izbiri imena za pravni promet, obrazec najdete tukaj.


PRIGLASITEV V DRŽAVLJANSTVO

V tujini rojeni otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji z roditeljem, ki je državljan Republike Slovenije.

Priglasitev ni potrebna, če bi otrok ostal brez državljanstva.

Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije in izpolnjuje naslednja pogoja:

 • da je od njenega rojstva do dane izjave eden od staršev državljan Republike Slovenije oziroma, da je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo,
 • da ji po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Pod enakimi pogoji pridobi s posvojitvijo državljanstvo Republike Slovenije tudi posvojenec – tujec, če je vsaj eden od posvojiteljev državljan Republike Slovenije in če se po predpisih države, katere državljan je posvojenec, s posvojitvijo vzpostavi med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je razmerje med starši in otroki.

Vlogo za priglasitev mladoletnika v državljanstvo Republike Slovenije najdete tukaj.

Za pridobitev državljanstva se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev. Vlogo najdete tukaj.

Vlogo za priglasitev polnoletne osebe do 36. leta v državljanstvo Republike Slovenije najdete tukaj.

Vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

 • izpisek iz rojstne matične knjige za otroka
 • izpisek iz poročne matične knjige za starše, če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in ni še vpisana v matični register
 • zapisnik o priznanju očetovstva, če zakonska zveza staršev ni bila sklenjena
 • izjavo o prijavi stalnega prebivališča otroka 
 • izpolnjen obrazec za vpis v evidenco volilne pravice (če se otroka prijavlja na naslov v tujini)

Izpisek iz matične knjige mora biti overjen z appostile (Indije) oziroma na Ministrstvu za zunanje zadeve in nadoverjen na Veleposlaništvu RS v New Delhiju (Bangladeš, Butan, Nepal, Šrilanka) ter preveden v slovenski jezik.

Zapisnik o priznanju očetovstva naredimo na Veleposlaništvu RS v New Delhiju, obvezna je osebna prisotnost očeta.

Obrazec izjave o prijavi stalnega prebivališča otroka najdete tukaj.

Obrazec za vpis v evidenco volilne pravice najdete tukaj.

V kolikor je otroku bodisi ime ali priimek določen iz več kot dveh besed, je potrebno priložiti tudi Obrazec izjave o izbiri imena za pravni promet, ki ga najdete tukaj.

Veleposlaništvo vlogo za priglasitev v državljanstvo Republike Slovenije in priložene dokumente pošlje v odločitev pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji.

 


2. Pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo


REDNA NATURALIZACIJA

Prosilca sprejme v državljanstvo pristojni organ po prostem preudarku, če je to v skladu z nacionalnim interesom in če izpolnjuje naslednje pogoje v skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS):

 • da je dopolnila 18 let;
 • da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije;
 • da dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca;
 • da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
 • da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
 • da ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
 • da ji ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
 • da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
 • da ima poravnane davčne obveznosti;
 • da da prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

V skladu z 12. členom ZDRS je mogoč spregled nekaterih pogojev iz prejšnjega odstavka v primerih:

 • slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni črti, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca, lahko pridobi slovensko državljanstvo s spregledom odpusta in 10-letnega bivanja
 • oseba, ki je izgubila državljanstvo zaradi odpusta ali odreka, če živi v Republiki Sloveniji 6 mesecev in ima urejen status tujca, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije s spregledom odpusta, 10-letnega bivanja in znanja slovenskega jezika
 • oseba, ki je vsaj 3 leta poročena z državljanom Republike Slovenije, če v Republiki Sloveniji biva vsaj eno leto in ima urejen status tujca, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije s spregledom pogoja odpusta in neprekinjenega bivanja s soglasjem Vlade RS
 • oseba, ki je rojena na območju Republike Slovenije in od rojstva prebiva v Republiki Sloveniji, oseba s statusom begunca ali oseba brez državljanstva, ki živi v Sloveniji vsaj 5 let, ter oseba, ki je v Republiki Sloveniji obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski program, če dejansko živi v Sloveniji vsaj 7 let, lahko prav tako pridobi državljanstvo Republike Slovenije s spregledom določenih pogojev.

 

IZREDNA NATURALIZACIJA

V skladu s 13. členom ZDRS lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije:

 • polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v Republiki Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena ZDRS;
 • brez izpolnjevanja pogoja neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji in pogoja urejenega statusa tujca lahko državljanstvo Republike Slovenije pridobi oseba, ki je izjemno prispevala k razvoju Republike Slovenije in k povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije.

Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije. Vlogo najdete tukaj.

S spregledom bivanja v Republiki Sloveniji na podlagi urejenega statusa tujca, zagotovljenih sredstev za preživljanje in poravnanih davčnih obveznosti (če niso davčni zavezanci v Republiki Sloveniji) lahko na podlagi nacionalnega interesa pridobijo državljanstvo Republike Slovenije:

 • slovenski izseljenec ali njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti, ki izkazuje večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih ali drugih zdomskih ali izseljenskih organizacijah, vlogo najdete tukaj.

 

NATURALIZACIJA MLADOLETNIH OTROK

V skladu s 14. členom ZDRS lahko otrok pridobi državljanstvo Republike Slovenije:

če starša pridobita državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo
če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije in otrok vsaj eno leto z njim dejansko prebiva v Republiki Sloveniji in ima urejen status tujca
če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov po 13. členu ZDRS
če od rojstva živi v Republiki Sloveniji in nima staršev ali je bila staršem odvzeta roditeljska pravica, na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije, pri katerem otrok živi in s soglasjem pristojnega resornega organa.

 

3. Ugotovitev državljanstva

 

Oseba lahko vloži vlogo za ugotovitev državljanstva Republike Slovenije:

 • ko obstaja možnost, da je oseba že vpisana v matični register
 • ko bi oseba lahko bila državljan Republike Slovenije že ob rojstvu, vendar ni vpisana v matični register

Vlogo najdete tukaj.

 


3. Prenehanje državljanstva

ODPUST

Za odpust lahko zaprosi oseba:

 • ki je dopolnila 18 let
 • ki dejansko živi v tujini
 • ki nima neizpolnjenih vojaških obveznosti
 • ki ima poravnane davčne obveznosti
 • ki ima poravnane preživninske obveznosti
 • zoper katero ni uveden kazenski postopek v Republiki Sloveniji
 • ki dokaže, da bo sprejeta v tuje državljanstvo

Vlogo najdete tukaj.

 

ODREK

Državljanstvu Republike Slovenije se lahko odreče oseba:

 • ki je dopolnila 18 let
 • ki je bila rojena v tujini in tam tudi živi
 • ki ima tudi tuje državljanstvo
 • do dopolnjenega 25. leta starosti